Försäljningsvillkor

 

Krouli Solutions AB (” Krouli”) Allmänna Försäljningsvillkor – Företag gäller för leverans av produkt, tjänst till kund från och med nedan angivet datum.

Dessa Allmänna Försäljningsvillkor gäller om inget annat avtalats.

 

Leverans av produkt


1. Produktinformation

Varorna som presenteras på Kroulis webbsida utgör Kroulis ordinarie sortiment och listpriser.

2. Betalningsvillkor och säkerhet
Krouli erbjuder betalning med kontokort eller genom faktura.

Fakturering sker via e-faktura efter särskild kreditprövning och överenskommelse. Krouli tar ut en faktureringsavgift per faktura om kunden begär pappersfaktura. Felaktigheter i en faktura från Krouli måste reklameras senast på förfallodagen. Om reklamation inte gjorts i tid kan felaktigheten inte göras gällande mot Krouli.

Produkterna förblir Kroulis egendom till dess full betalning erlagts.

3. Priser och frakt
Aktuella priser på produkter lämnas på Kroulis webbsida där växlingskurser kan uppdateras i realtid. Priserna anges i SEK, EURO, NOK, DKK och GBP (exklusive moms).

Kostnad för frakt tillkommer. Krouli äger rätt att ändra priserna utan föregående avisering. På webbsidan angivet pris gäller om inget annat särskilt överenskommits.

Kroulis priser på importprodukter som inte utgör standardlagervaror är baserade på vid fakturadatum gällande valutakurser. Vid beställningens mottagande anges ett preliminärt försäljningspris baserat på vid beställningstillfället gällande valutakurs. Vid fakturering kan priset komma att justeras i enlighet med för dagen gällande valutakurs och fastställs av Krouli.

Frakt tillkommer på samtliga leveranser om ej annat överenskommits. Den totala fraktkostnaden räknas ut vid fakturering av ordern då det framgår vad försändelsen väger, om försändelsen är skrymmande, om försändelsen måste levereras på pall eller om den omfattar flera kollin. 

5. Beställning och orderbekräftelse

Genom att genomföra ett köp hos Krouli accepterar kunden dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Genom att acceptera villkoren förbinder sig kunden att följa villkoren i sin helhet.

6. Leverans

Leverans sker inom Sverige och av Krouli anlitad transportör eller budfirma med leveransvillkor: Fritt Kroulis lager. Risken för leveransen går över på kunden när produkten lämnats av Krouli till transportör.

Krouli bär inte något som helst ansvar för leveransförsening, oavsett om förseningen beror på försening hos transportör, försening eller restnotering hos produkttillverkaren eller annat förhållande.

7. Återköp

Krouli accepterar under förutsättningarna nedan återköp av en produkt ur ordinarie sortiment under sextio (60) dagar från fakturadatum. Produkten ska vid återköpsretur vara oanvänd och returneras i obruten originalförpackning, fri från smuts, märkning och skador. Kunden ska betala frakt för återköpsreturen och eventuell återköpsavgift. Fraktkostnad och eventuell återköpsavgift belastar kundens eventuella tillgodohavande hos Krouli eller faktureras separat.

Vid önskemål om återköp ska kund kontakta Krouli på e-post sales@krouli.com. 

8. Transportskador

Kunden ska vid mottagandet kontrollera de levererade produkterna. Dolda transportskador som inte upptäckts eller borde ha upptäckts vid leveransen, ska reklameras så snart det kan ske och under alla förhållanden inom en vecka från mottagandet av leveransen. Om kund inte reklamerar transportskador inom 30 dagar förlorar kunden rätten att göra gällande anspråk mot transportören och Krouli.

9. Reklamation

Kunden ska vid mottagandet kontrollera produkten/leveransen. För att få åberopa att en produkt/leverans är felaktig ska kund omedelbart efter det att denne upptäckt felet reklamera felet till Krouli på e-post sales@krouli.com, dock senast 10 dagar från fakturadatum samt på visst angivet sätt returnera produkten.

10. Garanti

Garantier på varor lämnas av produkternas respektive tillverkare. Krouli lämnar inga ytterligare garantier utöver respektive tillverkares specificerade garantivillkor.  

11. Ansvar

Föreligger fel som Krouli ansvarar för åtar sig Krouli att, efter eget val, avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetalning av köpeskillingen. Krouli har rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av tillverkaren anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier. Krouli är inte ansvarig för produkters kompatibilitet med andra produkter i Kroulis sortiment eller med kundens befintliga utrustning, om inte annat uttryckligen angetts av Krouli eller framgår av produktvillkor som tillhandahållits av Krouli. Kroulis ansvar vid fel i produkt är begränsat till vad som anges ovan och kunden kan inte rikta andra anspråk mot Krouli med anledning av fel. Krouli ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador eller följdskador, såsom produktionsbortfall eller utebliven vinst, eller andra skador till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, eller för förlust av data.

Det totala ansvar som kan uppkomma för Krouli gentemot kund (inklusive ansvar för handlingar eller underlåtenhet av Kroulis anställda, representanter eller underleverantörer samt ansvar relaterat till prisavdrag, omleverans eller liknande) är begränsat till det totala pris som betalats av kunden för produkter under den senaste tolv (12) månadsperioden.

12. Särskilda villkor för programvaror

All programvara som finns tillgänglig för att hämtas från Kroulis webbsida är upphovsrättsligt skyddade verk från respektive tillverkare. Vid köp av nyttjanderätt och/eller licens till programvara gäller respektive tillverkares eller licensgivares villkor. Villkoren kan medfölja eller ingå i programvaran. Med anledning av ovanstående accepterar Krouli inget ansvar för försäljning av programvara, innefattande, men inte begränsat till, garanti rörande lämplighet eller immateriella rättigheter.

14. Särskilt för molntjänster

All programvara som finns tillgänglig för att hämtas från Kroulis webbsida är upphovsrättsligt skyddade verk från respektive tillverkare. Vid köp av nyttjanderätt och/eller licens till programvara gäller respektive tillverkares eller licensgivares villkor. Villkoren kan medfölja eller ingå i programvaran. Kroulis ansvar är begränsat till det ansvar som tillverkaren eller licensgivaren har i förhållande till kund enligt tillämpliga villkor. Begränsningen innefattar, men inte begränsat till, garanti rörande lämplighet eller immateriella rättigheter.

Allmänna bestämmelser

15. Länkar till tredje parts webbsidor

Länkar på Kroulis webbsida möjliggör för besökare att lämna Kroulis webbsida. De länkade webbsidorna kontrolleras inte av Krouli och Krouli bär därför inget som helst ansvar för innehållet på sådana webbsidor eller innehållet i länkarna på sådana webbsidor. Krouli tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta finnandet av webbsidor och tillhandahållandet av en länk innebär inget godkännande från Krouli av aktuell webbsida.

16. Krouli webbsida och immateriella rättigheter

Innehållet på Kroulis webbsida ägs av Krouli eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom marknadsföringsrättsliga och immaterialrättsliga lagar, vilket innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout etc. inte får kopieras eller på annat sätt användas utan skriftligt godkännande från Krouli. Utskrift eller annan kopiering av materialet är tillåtet för eget, privat, icke-kommersiellt bruk. Det är förbjudet att kopiera, spara eller på annat sätt reproducera, bearbeta, ändra, överföra, överlåta, på annat sätt utnyttja eller exploatera materialet eller delar därav utan på förhand givet skriftligt tillstånd av Krouli.

17. Kundkonton

Inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) till kundkonton på Kroulis webbsida ska hanteras så att de inte kommer till obehöriga personers kännedom. Genom att ge sina inloggningsuppgifter till någon annan bekräftar kunden därmed att den personen äger rätt att lägga beställningar i kundens namn och att kunden är betalningsskyldig för sådana beställningar i förhållande till Krouli. För kundkonton som tillhör juridiska personer anses samtliga personer som har tillgång till inloggningsuppgifterna till kundkontot vara behöriga att lägga beställningar för kundens räkning. Om kund misstänker att någon obehörig person har tillgång till dennes inloggningsuppgifter, åligger det kunden att omedelbart meddela Krouli detta samt byta sitt lösenord.

18. Personuppgifter

När Krouli är personuppgiftsansvarig

Krouli kommer i anslutning till kundens beställningar av produkter och tjänster att behandla personuppgifter om kundens kontaktpersoner (”företagsrepresentanter”) för de ändamål och på de villkor som framgår av Kroulis integritetspolicy. Genom att skapa ett företagskonto hos Krouli bekräftar kunden att kunden har informerat berörda företagsrepresentanter om Kroulis behandling av deras personuppgifter och inhämtat deras samtycke till behandlingen.

19. Tillämplig lag och tvist

Svensk rätt ska tillämpas på dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Tvist med anledning av dessa Allmänna Försäljningsvillkor ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska ("SCC") också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Krouli ska därtill alltid ha rätt att ansöka om betalningsföreläggande eller väcka talan beträffande utebliven betalning vid allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

20. Force Majeure

Krouli äger gentemot kunden rätt att utan ersättningsskyldighet inställa, inskränka eller uppskjuta leverans i den mån fullgörande av leveransen omöjliggörs eller väsentligen försvåras eller fördyras på grund av omständigheter utanför Kroulis kontroll, såsom krigsliknande händelser, uppror och oroligheter, avbrott i allmänna förbindelser, export- och importrestriktioner, laglig reglering eller annat påbud av myndighet i Sverige eller utlandet, strejk, lockout, blockad eller annat arbetshinder, eldsvåda, explosion eller annan olyckshändelse, eller för fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av ovan nämnda omständigheter.

21. Övrigt

Krouli förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, innefattande men inte begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.

Information och priser lämnas med reservation för tryck- och skrivfel, felaktigheter i angivna tekniska specifikationer, leverantörers prishöjningar samt för slutförsäljning.

De uppgifter som lämnas på Kroulis webbsida utgör inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet eller garanti annat än där så är direkt angivet skriftligen till kunden. Aktuella erbjudanden gäller så länge lagret räcker, om inte annat anges.

Kunden intygar särskilt genom att acceptera dessa Allmänna Försäljningsvillkor att produkterna endast ska användas i professionella sammanhang, såsom exempelvis i egen näringsverksamhet, inom undervisningsverksamhet eller i offentlig verksamhet.

Kunden har inte rätt att överlåta avtalet eller rättigheter och skyldigheter hänförliga till avtalet utan Kroulis skriftliga samtycke.

Krouli förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna Försäljningsvillkor.

 

Version 2020 giltig från och med den 30 September 2020